Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Ustroj
Zadnja izmjena: 15.03.2018.

Ustroj


Hrvatski zavod za zapošljavanje ustrojen je Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ br. 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13 – pročišćeni tekst, 153/13, 16/17) kao javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova. Sjedište Zavoda  je u Zagrebu, Radnička cesta 1, gdje se nalazi Središnji ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 
Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti kroz Središnji ured, 5 regionalnih ureda, 17 područnih ureda i 99 ispostava, te na taj način omogućuje dostupnost svojih usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske.
 
U Zavodu su organizirane sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • Ured ravnatelja,
 • Sektor za tržište rada i politike zapošljavanja,
 • Sektor za financijsko upravljanje,
 • Sektor za pravne poslove,
 • Sektor za analitiku i informatiku,
 • samostalni odjeli.
 
SREDIŠNJI URED

U Središnjem uredu obavlja se osobito:
 • koordinacija i nadzor u primjeni Zakona, Statuta i drugih općih akata Zavoda,
 • praćenje, analiziranje i istraživanje gospodarskih, socijalnih i drugih kretanja, zaposlenosti, zapošljavanja i nezaposlenosti, njihove međusobne utjecaje, te predlaganje mjera za unapređenje zapošljavanja,
 • utvrđivanje jedinstvenih standarda, postupaka, metodologije i instrumentarija stručnog rada za područne urede,
 • izrada uputa za rad, te koordinacija i nadzor poslova posredovanja pri zapošljavanju, profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja, aktivne politike zapošljavanja, te ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti,
 • predlaganje plana rada Zavoda,
 • izrada zakonom propisanih izvješća i drugih izvješća o poslovanju Zavoda potrebnih za donošenje poslovnih odluka,
 • rješavanje o pravu po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju primjenom pravnih propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti,
 • provedba međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na prava za vrijeme nezaposlenosti,
 • provedba međunarodnih ugovora o zapošljavanju, te razmjena podataka o slobodnim radnim mjestima u okviru mreže Europskih službi za zapošljavanje (EURES),
 • zapošljavanje hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanje njihovih prava,
 • planiranje prihoda, te planiranje raspodjele sredstava ostvarenih po osnovi doprinosa za zapošljavanje i iz drugih izvora za namjene utvrđene Zakonom,
 • upravljanje imovinom Zavoda, te provođenje imovinsko pravnih poslova u svezi s imovinom Zavoda,
 • izrada prijedloga općih akata za provedbu Zakona, te drugih općih akata Zavoda,
 • izdavanje stručno-informativnih publikacija,
 • priprema sjednica tijela Zavoda i davanje službenih priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
 • administrativno-tehnički poslovi i drugi poslovi utvrđeni općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom , Statutom i aktima Zavoda.
 
REGIONALNI UREDI
 
Regionalni uredi su:
 • Regionalni ured Osijek sa sjedištem u Osijeku,
 • Regionalni ured Rijeka sa sjedištem u Rijeci,
 • Regionalni ured Split sa sjedištem u Splitu,
 • Regionalni ured Varaždin sa sjedištem u Varaždinu,
 • Regionalni ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu.
U Regionalnim uredima se obavljaju sljedeći poslovi:
 • vodi evidencije o nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja i drugim osobama koje koriste usluge Zavoda,
 • posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje, te u tom poslu surađuje s poslodavcima i drugim pravnim i fizičkim osobama koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju,
 • vrši usluge poslodavcima prema njihovim posebnim zahtjevima uz nadoknadu troškova,
 • u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi pripremu za zapošljavanje,
 • provodi aktivnu politiku zapošljavanja,
 • surađuje sa socijalnim partnerima  i ostalim dionicima na tržištu rada,
 • provode međunarodne ugovore o zapošljavanju te razmjenjuju podatke o slobodnim radnim mjestima u okviru mreže Europskih službi za zapošljavanje (EURES),
 • obavljaju poslove Migracijsko informacijskog centra (MIC) – informacijski centri za radnike migrante,
 • obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava,
 • rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju i obavlja isplatu temeljem donesenih rješenja,
 • zastupanje u vezi sa sudskim sporovima,
 • obrazovanje radnika,
 • provedba pojedinih postupaka javne nabave,
 • izdavanje regionalnih stručno–informativnih publikacija,
 • nadzor nad radom područnih ureda,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, Statutom i aktima Zavoda.
PODRUČNI UREDI

Područni uredi su:
 • Područni ured Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru,
 • Područni ured Čakovec sa sjedištem u Čakovcu,
 • Područni ured Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku,
 • Područni ured Gospić sa sjedištem u Gospiću,
 • Područni ured Karlovac sa sjedištem u Karlovcu,
 • Područni ured Krapina sa sjedištem u Krapini,
 • Područni ured Križevci sa sjedištem u Križevcima,
 • Područni ured Kutina sa sjedištem u Kutini,
 • Područni ured Požega sa sjedištem u Požegi,
 • Područni ured Pula sa sjedištem u Puli,
 • Područni ured Sisak sa sjedištem u Sisku,
 • Područni ured Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu,
 • Područni ured Šibenik sa sjedištem u Šibeniku,
 • Područni ured Vinkovci sa sjedištem u Vinkovcima,
 • Područni ured Virovitica sa sjedištem u Virovitici,
 • Područni ured Vukovar sa sjedištem u Vukovaru,
 • Područni ured Zadar sa sjedištem u Zadru.
U Područnim uredima se obavljaju sljedeći poslovi:
 • vodi evidencije o nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja i drugim osobama koje koriste usluge Zavoda,
 • posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje, te u tom poslu surađuje s poslodavcima i drugim pravnim i fizičkim osobama koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju,
 • vrši usluge poslodavcima prema njihovim posebnim zahtjevima uz nadoknadu troškova,
 • u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi pripremu za zapošljavanje,
 • provodi aktivnu politiku zapošljavanja,
 • surađuje sa socijalnim partnerima  i ostalim dionicima na tržištu rada,
 • obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava,
 • rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju i obavlja isplatu temeljem donesenih rješenja,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, Statutom i aktima Zavoda.

Svaki regionalni i područni ured ima ispostave. Ukupno postoji 99 ispostava i njihovom se prisutnošću i djelovanjem ostvaruju temeljni ciljevi i funkcije Zavoda na cijelom prostoru Republike Hrvatske.