Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 15.03.2017.

Tko ima pravoUvjeti za ostvarivanje prava

Da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu mora:
 • ispuniti uvjet prethodnog rada,
 • samostalna djelatnost mora prestati iz opravdanog razloga,
 • u zakonskom roku se mora prijaviti nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu

Prethodni rad
Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj kao i na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj te vrijeme koje je osoba bila privremeno nesposobna za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti odnosno prestanka radnog odnosa, ako je za to vrijeme primala naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje.


Razlozi prestanka obavljanja samostalne djelatnosti

U Zakonu je propisano da pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga, a opravdanim razlozima smatraju se:
 1. insolventnost, odnosno nelikvidnost prema propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,
 2. zaključenje stečajnog postupka,
 3. poslovanje s gubitkom,
 4. gubitak poslovnog prostora,
 5. gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom,
 6. bolest osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,
 7. gubitak poslovnog partnera,
 8. ozbiljna šteta na imovini osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,
 9. prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom,
 10. drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani.
Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti ako je ta samostalna djelatnost trajala kraće od tri mjeseca, a prethodna nije prestala na neki od gore navedenih načina odnosno ako su prethodni radni odnos ili služba prestali njenom krivnjom ili voljom.


Rok za prijavu i podnošenje zahtjeva
Nezaposlena osoba mora se u prijaviti Zavodu te podnijeti zahtjev za ostvarivanje naknade u roku od 30 dana od prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti. Ako zbog opravdanih razloga propusti rok od 30 dana, može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od osam dana od dana prestanka opravdanog razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka.