Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti  >  JAVNI POZIV za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES
Zadnja izmjena: 03.01.2019.

JAVNI POZIV za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES

 

 
Na temelju članka 11. st. 1. Uredbe (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 te sukladno Odluci o uspostavi sustava prihvata članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES (Klasa: 023-01/18-01/01, Ur.Broj: 344-70/1-18-83) od 10. svibnja 2018. godine, Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nositelj Nacionalnog koordinacijskog ureda raspisuje:
 

JAVNI POZIV
 
za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES

 
 
I.
 
EURES (EURopean Employment Services) je mreža javnih službi za zapošljavanje članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske koju koordinira Europska komisija. Pokrenuta je 1993. godine kao instrument poboljšanja mobilnosti, odnosno prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage na europskom tržištu rada. Slobodno kretanje radnika temeljna je sloboda građana Unije i jedan od stupova unutarnjeg tržišta, sadržan u članku 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).
 
II.
 
Predmet javnog poziva je otvaranje EURES mreže organizacijama iz privatnog sektora te socijalnim partnerima u svrhu povećanja učinkovitosti, komplementarnosti i kvalitete u pružanju usluga posredovanja pri zapošljavanju.
 
III.
 
Na javni poziv mogu se prijaviti agencije za zapošljavanje iz privatnog sektora te drugi pravni subjekti iz javnog ili privatnog sektora, obrti i neprofitne organizacije koje zakonito obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj.
 
IV.
 
Organizacije koje podnose prijavu mogu postati dio EURES mreže kao članovi ili partneri.
 
 
V.
 
Članovima EURES-a mogu biti imenovane agencije za zapošljavanje iz privatnog sektora (pravni subjekti) koje zakonito obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, registrirane su za obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem na području Republike Hrvatske i u trenutku podnošenja zahtjeva zakonito obavljaju tu djelatnost sukladno Pravilniku o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 52/17) najmanje dvije godine i koje imaju kapacitet za ispunjavanje svih zadaća koje za EURES članove propisuje članak 12. stavak 2. točke (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/589:
 • doprinošenje bazi slobodnih radnih mjesta u skladu s člankom 17. st. 1. točkom (a);
 • doprinošenje bazi molbi za posao i životopisa u skladu s člankom 17. st. 1. točkom (b);
 • pružanje usluga podrške radnicima i poslodavcima u skladu s člancima 23. i 24., člankom 25. st. 1., člankom 26. i, ako je relevantno, člankom 27.;
te koje se obvezuju ispunjavati sve obveze članova EURES-a definirane Uredbom (EU) 2016/589.
 
 
 
VI.
 
Partnerima EURES-a mogu biti imenovani pravni subjekti iz javnog ili privatnog sektora, obrti i neprofitne organizacije koje zakonito obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, registrirani su na području Republike Hrvatske i u trenutku podnošenja zahtjeva zakonito djeluju najmanje dvije godine (na kandidate za prihvat u statusu partnera EURES-a koji obavljaju djelatnost u svezi za zapošljavanjem primjenjuje se kriterij obavljanja te djelatnosti sukladno Pravilniku o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 52/17)) i koje propisno obrazlože da, na temelju veličine svoje organizacije, financijskih sredstava, prirode usluga koje organizacija inače pruža ili organizacijske strukture, mogu ispunjavati najviše dvije obveze navedene u članku 12. stavku 2. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 589/2016:
 • doprinošenje bazi slobodnih radnih mjesta u skladu s člankom 17. st. 1. točkom (a);
 • doprinošenje bazi molbi za posao i životopisa u skladu s člankom 17. st. 1. točkom (b);
 • pružanje usluga podrške radnicima i poslodavcima u skladu s člancima 23. i 24., člankom 25. st. 1., člankom 26. i, ako je relevantno, člankom 27.;
te koji se obvezuju ispunjavati druge obveze partnera EURES-a definirane Uredbom (EU) 2016/589.
 
Sve organizacije, neovisno o tome podnose li prijavu kao članovi ili kao partneri moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:
 • u trenutku prijave nemaju dugovanja na ime javnih davanja;
 • protiv organizacije ili odgovornih osoba nije pokrenut postupak radi kršenja propisa iz područja rada, zapošljavanja ili obavljanja djelatnosti za koju je organizacija registrirana, odnosno ne vodi se kazneni postupak;
 • organizacija ili odgovorne osobe nisu bile kažnjavane radi prekršaja iz navedenih područja ili radi kaznenog djela tijekom dvije godine prije podnošenja prijave.
 
 
VII.
 
Potpuni zahtjev čini:
 1. preslika dokaza o registraciji
 2. potvrda o stanju duga Porezne uprave ne starija od 30 dana (dostupna u obliku elektroničkog zapisa putem Jedinstvenog portala Porezne uprave – ePorezne)
 3. popunjeni obrazac koji sadrži izjave:
  • pod kaznenom i materijalnom odgovornošću osoba ovlaštenih za zastupanje o ispunjavanju uvjeta iz točke III. u pogledu kršenja propisa iz područja rada, zapošljavanja ili obavljanja djelatnosti
  • za članove: Izjava osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave da se organizacija obvezuje pružati sve EURES usluge iz članka 12. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/589
  • za partnere: Izjava osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave da se organizacija obvezuje pružati najviše dvije EURES usluge iz članka 12. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/589
 
 
VIII.
 
Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Obrasci prijave dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: Obrazac 1. (prijava za status člana), Obrazac 2. (prijava za status partnera).
Prijave se podnose u elektroničkom obliku (.PDF format) na NKU-EURES@hzz.hr uz navođenje Prijava na Javni poziv za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES u predmetu e-pošte.
 
 
 
 
IX.
 
Rok za donošenje odluke je 60 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva. Podnositelji prijava o odluci će biti obaviješteni pisanim putem. O prigovorima na odluku o odbijanju zahtjeva odlučuje stručno povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 
 
X.
Dodatne informacije i pojašnjenja moguće je zatražiti putem adrese elektroničke pošte NKU-EURES@hzz.hr
 
  
 


Cijelu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:


Tehničke specifikacije: