Strani državljani
Uvjeti ulaska, kretanja i boravka, kao i rad stranaca i uvjeti rada i prava raspoređenih radnika u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15, 127/17), Zakonom o strancima (NN, br. 130/11, 74/13, 69/17) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN, br. 130/11, 110/15).

Zakonom o strancima odredbe koje se odnose na ulazak, boravak i zapošljavanje stranaca usklađene su s pravnim aktima Europske unije. Posebna pozornost posvećena je slobodi kretanja radnika te odredbama koje se odnose na ulazak, boravak i rad državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji kao i na boravak i rad visokokvalificiranih državljana trećih država (nositelja „EU plave karte“).

U skladu s temeljnim načelima migracijske politike Republike Hrvatske koje svoje polazište imaju u ustavnim normama i međunarodnim konvencijama kojima je pristupila Republika Hrvatska, u Zakon o strancima ugrađene su norme kojima se štite prava stranaca na reguliranom boravku i radu u Republici Hrvatskoj, ako svojim postupcima ne ugrožavaju javni poredak Republike Hrvatske i nacionalnu sigurnost.
Stranac u Republici Hrvatskoj može raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano. Dozvola za boravak i rad može se izdati na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote. Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren:
  • stalni boravak
  • azil, supsidijarnu ili privremenu zaštitu
  • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita
  • privremeni boravak iz humanitarnih razloga
  •  autonomni boravak
  • status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa
  • privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja.
 
Državljanin države članice EGP-a i članovi njegove obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.
Odredbe Zakona o strancima koje se odnose na državljane država članica EGP-a, odnose se i na državljane Švicarske Konfederacije.
Odredbe Zakona o strancima koje se odnose na članove obitelji državljana države članice EGP–a primjenjuju se na strance - članove obitelji hrvatskih državljana.

NAPOMENA: 1. srpnja 2013. godine stupila je na snagu Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji (NN  79/13), kojom se utvrđuje privremena primjena pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji koji su državljani one države članice Europske unije koja na rad državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji primjenjuje nacionalne mjere ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma.

U odnosu na rad državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji bez obzira jesu li državljani država članica Europske unije ili trećih država, primjenjivat će se istovrsne mjere temeljene na uzajamnosti.

Mjere se primjenjuju na rad državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji sve dok države članice Europske unije budu primjenjivale istovrsne nacionalne mjere ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma u odnosu na rad državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji. 

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad stranaca ne primjenjuju se na članove diplomatskih misija, konzularnih ureda, članove misija organizacija Ujedinjenih naroda i drugih specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda, članove misija međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj te članove njihovih obitelji, odnosno zajedničkog kućanstva.

Uvjeti ulaska, kretanja i boravka, kao i rad stranaca i uvjeti rada i prava raspoređenih radnika u Republici Hrvatskoj u nadležnosti su Ministarstva unutarnjih poslova, na čijoj se web stranici  mogu pronaći i detaljnije informacije.

Living and Working in Croatia 

Information for jobseekers and citizens from other EU/EEA countries