Privremeni i povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi

 
TKO MOŽE, A TKO NE MOŽE BITI SEZONSKI RADNIK U POLJOPRIVREDI
 
Sezonski radnik u poljoprivredi može biti:
  • nezaposlena osoba,
  • korisnik mirovine ili
  • tražitelj zaposlenja koji, na temelju ugovora o sezonskom radu, obavlja sezonske poslove u poljoprivredi.
 
Poslove sezonskog radnika u poljoprivredi ne mogu obavljati zaposlene ili samozaposlene osobe koje se nalaze u radnom ili socijalnom statusu na temelju kojeg su obvezno osigurane prema posebnim propisima, osobe zaposlene temeljem ugovora o radu za stalne sezonske poslove, osobe kojima je utvrđena opća nesposobnost za rad, osobe osigurane na produženo osiguranje prema posebnom propisu (npr. pomorci), maloljetne osobe, te osobe koje koriste rodiljna ili roditeljska prava prema posebnim propisima.
 
Sezonski radnik u poljoprivredi koji ima sklopljen ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi ne prestaje se voditi u evidenciji nezaposlenih osoba. 
 

NA KOJIM POSLOVIMA SE MOGU ZAPOSLITI SEZONSKI RADNICI U POLJOPRIVREDI
 
Privremeni, odnosno povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi su poslovi u području:
 
Bilinogojstva koji obuhvaćaju pripremu zemljišta, sjetvu, sadnju, cijepljenje, uzgojne mjere, rezidbu, plijevljenje, prorjeđivanje, pikiran­je, presađivanje, zaštitu bilja, žetvu, berbu, sakupljanje, premještanje uroda, sortiranje, doradu, preradu i pakiranje.
 
Stočarstva koji obuhvaćaju striženje, mužnju, janjenje, jarenje, prikupljanje i čuvanje stada, te premještanje košnica i vrcanje meda.
 
Ribarstva koje obuhvaća slatkovodno ribarstvo i jesenski izlov ribe u akvakulturi, morsko ribarstvo, odnosno lov na plivarici i izlov tram­atom, sortiranje i pakiranje ribe te skupljanje školjaka.
 
 

NAJDULJI ROK TRAJANJA RADNOG ODNOSA NA SEZONSKIM POSLOVIMA U POLJOPRIVREDI
 
Najdulji rok trajanja sezonskog rada u poljoprivredi je 90 dana u jed­noj kalendarskoj godini, bez obzira na to da li je zaposlenik radio neprekidno ili uz prekide.
 

VRIJEDNOSNI KUPON

Poslodavac za radnika zaposlenog na sezonskim poslovima plaća dnevne doprinose (doprinos za osnovicu za mirovinsko osiguranje, doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapital­izirane štednje za osiguranika tog osiguranja, doprinos za zaštitu zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje) kupnjom vrijednosnog kupona.
 
Vrijednosni kupon je javna isprava kojom se dokazuje da je posloda­vac za sezonskog radnika u poljoprivredi uplatio doprinose za obvezna osiguranja prema dnevnoj osnovici. Poslodavac nije dužan posebno obračunavati niti uplaćivati doprinose za obvezna osiguranja prema posebnom propisu jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednos­nog kupona.
 
Poslodavci kupone mogu kupiti u FINI prema cijeni koja je na njima otisnuta
 

UGOVOR O SEZONSKOM RADU
 
Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi popunjava se na obrascu USP-1 koji se može kupiti u „Narodnim novinama“. Ugovori koji nisu zaključeni uz primjenu ovog obrasca neće se smatrati valjanima.
Podatke na 1. stranici Ugovora (godina, ime, prezime, OIB, adresa stanovanja) obavezno ispunjava sezonski radnik.
Podatke na ostalim stranicama ugovora (dan, mjesec, godina rada, naziv, sjedište i OIB poslodavca, podaci o dnevnoj plaći, roku i načinu isplate) ispunjava poslodavac, a kupon lijepi sezonski radnik nakon što je isti primio od poslodavca za taj radni dan.
Sam ugovor o sezonskom radu sklapa se prije početka rada, za svaki radni dan predajom od strane poslodavca i prihvatom od strane se­zonskog radnika vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem (li­jepljenjem) u odgovarajuću rubriku na obrascu ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi (obrazac USP-1).
Sezonski radnik u poljoprivredi za vrijeme rada obvezan je kod sebe imati ugovor.
 

ISPLATA DNEVNE PLAĆE

Poslodavac može ugovoreni dnevni iznos plaće sezonskom radniku u poljoprivredi isplatiti u gotovom novcu. Poslodavac za sezonske rad­nike u poljoprivredi nije dužan voditi evidenciju o radnicima, niti im dostavljati isprave o plaći prema općim propisima o radu.
 

UTVRĐIVANJE RADNOG STAŽA

Radnik zaposlen na sezonskim poslovima u poljoprivredi dužan je najkasnije na kraju godine radi utvrđivanja staža osiguranja dostaviti Hr­vatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podatke o sezonskom radu u poljoprivredi tijekom te godine.
 
KONTAKTI:
 
MINISTRASTVO POLJOPRIVREDE
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
Tel: +3851 6106 600
Fax: +3851 6109 200
www.mps.hr
POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA
Fra Andrije Kačića Miošića 9/III, 10 000 Zagreb
Tel: +3851 4882 700
Fax: +3851 4882 701