Financiranje

  

Financiranje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao izvanproračunski korisnik državnog proračuna, svoje financijsko poslovanje temelji na odredbama Zakona o proračunu i drugim provedbenim aktima proračunskog računovodstva u cilju osiguranja financijskih sredstava za provođenje aktivnosti Zavoda propisanih Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Statutom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugim provedbenim aktima koji propisuju poslovanje Zavoda.
 
Prihodi
 
Izvori financiranja djelatnosti zapošljavanja su doprinos za zapošljavanje i drugi izvori. Pod drugim izvorima podrazumijevaju se prihodi iz državnog proračuna, prihodi od pomoći iz inozemstva za sufinanciranje projekata Europske unije, ali i prihodi od pomoći i donacija tuzemnih subjekata za financiranje rashoda poslovanja. Doprinos za zapošljavanje uplaćuju se na jedinstveni račun državne riznice, te se u financijskim izvještajima i iskazuje kao prihod iz državnog proračuna.
 

Rashodi
 
Rashodi za obavljanje djelatnosti zapošljavanja isplaćuju se u skladu s državnim proračunom Republike Hrvatske, odnosno s financijskim planom Zavoda, te sa zakonskim odredbama koje se primjenjuju u poslovanju Zavoda.
 
Najveći udio u ukupnim rashodima čine rashodi za prava za vrijeme nezaposlenosti (približno
66% u odnosu na ukupne rashode u prikazanom trogodišnjem razdoblju), a sadrže isplaćena sredstva za novčane naknade nezaposlenima i ostala prava koja nezaposlene osobe ostvaruju temeljem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, odnosno za novčanu pomoć i naknadu troškova tijekom obrazovanja i stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova i dr. Osiguranjem ovih prava pridonosi se učinkovitom funkcioniranju tržišta rada i stvaranju neophodnih zakonskih temelja za osiguranje odgovarajućeg stupnja socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.
 
U ukupne rashode Zavoda uključeno je i financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja u cilju unapređenja zapošljavanja, razvijanja poduzetništva, poticanja prilagodljivosti poslodavaca i radnika uvjetima na tržištu rada, kao i poticanju istih uvjeta pri zapošljavanju žena i muškaraca, a na temelju strateških i godišnjih planova koje donosi Vlada Republike Hrvatske. Mjere aktivne politike zapošljavanja koje Zavod provodi, odnose se na potpore za zapošljavanja i samozapošljavanje, potpore za usavršavanje, obrazovanje nezaposlenih, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javne radove i potpore za očuvanje radnih mjesta. Ovi rashodi čine približno 25% ukupnih rashoda.
 
Udjeli rashoda za zaposlene kreću se od 5,72% – 7,06% u ukupnim rashodima Zavoda.  Rashodi za zaposlene planiraju se u skladu s brojem zaposlenih, prema visini plaće za pojedina radna mjesta iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, te u skladu s pravima iz Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za Hrvatski zavod za zapošljavanje.
 
Materijalni i financijski rashodi čine prosječno 2,23% ukupnih rashoda Zavoda u prikazanom razdoblju. Značajna sredstva u ovoj skupini rashoda troše se za naknadu troškova zaposlenima, intelektualne usluge, računalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, prvenstveno zbog podrške kvaliteti usluga kojima se Zavod obraća nezaposlenim osobama i drugim korisnicima, te zbog aktivnog uključivanja Zavoda u programe i projekte Europske unije.
 
Sredstva za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u trogodišnjem razdoblju osigurana su za nabavu računalnih programa i informatičke opreme zbog unapređenja rada informacijskog sustava, te zamjenu zastarjele i dotrajale opreme koja ne podržava poslovne procese. Financijskim planom također su se osiguravaju sredstva za uređenje postojećih poslovnih prostora obzirom da su neki od objekata u lošem stanju, te da neke od ispostava rade u unajmljenom prostoru.
 
Sve značajniji izvor financiranja za sve ove skupine rashoda čine sredstva iz strukturnih fondova Europske unije, prvenstveno iz Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.“ i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ Sredstva iz ovih programa usmjerena su na projekte kojima se financiraju mjere aktivne politike zapošljavanja i njima pripadajući rashodi za prava za vrijeme nezaposlenosti (prvenstveno novčane pomoći osobama upućenim u aktivnosti obrazovanja i stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa) te na financiranje aktivnosti jačanja institucionalnih kapaciteta Zavoda te razvoj i unaprjeđenje usluga prema korisnicima.
 
Tabelarni prikaz