Koje kompetencije su tražene na tržištu rada?


Uslijed globalizacije koja nas suočava sa sve većim izazovima, u idućem se desetljeću predviđaju još brže promjene na tržištu rada što će zahtjevati usklađivanje ponude i potražnje kompetencija neophodnih za obavljanje određenih poslova.

Tržište rada sve češće zahtijeva više razine, ali i drugačije kombinacije stečenih kompetencija i kvalifikacija. Osim posjedovanja osnovnih vještina za ostvarivanje nekog specifičnog posla, sve su potrebnije fleksibilnije i prenosive kompetencije koje će pojedinca opskrbiti čitavim sklopom vještina, znanja i stavova koji su primjereni svakoj situaciji u promjenjivom svijetu rada.

Ključne kompetencije su prenosivi multifunkcionalni sklop znanja, vještina i stavova koji su potrebni svim pojedincima za njihovu osobnu realizaciju i razvitak, uključivanje u društvo i zapošljavanje. Predstavljaju temelj za daljnje učenje kao dio cjeloživotnog učenja te ih je stoga poželjno r razviti do kraja obveznog obrazovanja ili izobrazbe.

Europski referentni okvir za kompetencije definira osam ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja:
  • komuniciranje na materinjem jeziku
  • komuniciranje na stranim jezicima
  • matematička i prirodoslovna pismenost
  • digitalna kompetencija
  • umijeće organiziranja i uređivanja vlastitog učenja
  • socijalna i građanska kompetencija
  • osjećaj za inicijativu i poduzetništvo
  • kulturološka svijest i izražavanje
U cilju usklađivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada odnosno smanjivanja neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom, Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine izrađuje i objavljuje Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, koje se temelje na potrebama i ishodima na županijskoj razini. Sukladno Preporukama kao tzv. deficitarna područja na razini visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj preporučena su sljedeća: elektrotehnika, računarstvo, strojarstvo. matematika i fizika, farmacija, medicina, logopedija, rehabilitacija te filologija (anglistika i germanistika).